Support trắng TQ Khổ: 1.2m

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Xin lưu ý: 
  • Support trắng này không có keo 
  • Đơn giá trên là đơn giá tính cho 1 mét Support
 Support trắng TQ Khổ: 1.2m